สหคลินิกฯ

หน้าแรก / ความเป็นมา
blog-post-image

ความเป็นมา

    

    

       ศูนย์บริการไตเทียม   สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง   (ภายใต้มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง)    เกิดจากแนวคิดของพลตรีจำลอง ศรีเมืองกับ คณะกรรมการมูลนิธิฯ   และคณะแพทย์พยาบาล มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  จึงได้เปิดศูนย์บริการไตเทียม มูลนิธิพลตรีจำลอง  ศรีเมือง   เมื่อวันที่  1  สิงหาคม พ.ศ.2547  ณ  อาคารมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง  เลขที่ 445/15  ถนนรามคำแหง 39   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร     พลตรีจำลอง   ศรีเมือง  :  “ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตวายที่จำเป็นต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวนมาก   แต่สามารถเข้ารับฟอกเลือดได้บางส่วน    เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดครั้งละประมาณ 1,500- 3,000 บาท  เฉลี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท  ผู้ป่วยจำนวนมากที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้ารับบริการได้   จึงต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรในแต่ละปี  คลินิกไตเทียมของมูลนิธิฯ   มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการฟอกเลือดในอัตราค่าบริการที่ไม่หวังผลกำไร   คิดค่าฟอกฯครั้งละ 600 บาท เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น  เนื่องจากผู้ป่วยไตวายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการฟอกเลือด หากเป็นโรคอื่นยังสามารถผัดผ่อนไม่ไปหาหมอได้    แต่โรคไตวายถ้าไม่ไปหาหมอก็จะเสียชีวิตอย่างทรมานในเวลาไม่นาน  และในจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว   เมื่อต้องเสียชีวิตลงผลกระทบจะตกอยู่กับครอบครัวต่อไปอีก  ทำอย่างไรเราจะช่วยเขาเหล่านั้นให้มีชีวิตอยู่โดยสามารถประกอบอาชีพ  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยตนเอง    ดังนั้นการประกอบการของศูนย์บริการไตเทียมจึงไม่ควรเป็นธุรกิจมากนัก”

     ในการเปิดดำเนินการช่วงแรก   มีเครื่องฟอกไตจำนวนหนึ่งเครื่อง   โดยได้รับบริจาคจากคุณไพโรจน์ เหล่าศิริรัตน์     ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์โทราโอะ  โทขุดะ  ชาวญี่ปุ่นบริจาคเครื่องฟอกไตพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  และระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ  อีกทั้งยังได้รับบริจาคเครื่องฟอกไต อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคนไทยทั้งในนามสโมสร  คณะบุคล  และบุคคลอีกจำนวนหนึ่ง  ทำให้สหคลินิกฯมีเครื่องฟอกไตรองรับผู้ป่วยได้ถึง 100 เตียง


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ตำแหน่ง พลตรีจำลอง ศรีเมือง
สาขาความเชี่ยวชาญ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Language(s) English / Spanish / German
เวลาทำการ อังคาร -อาทิตย์ 08:00 - 17:00

086-307-9400, 02 318 4477

info@yourdomain.com

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 445/15 ถนนรามคำแหง 39 แยก 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมความเสียสละ
  2. สร้างแบบอย่างที่ดี
  3. เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  5. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกสาขาอาชีพ
  6. ส่งเสริมด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ
  7. ให้การรักษาพยาบาลเพื่อการกุศลแก่บุคคลทั่วไป
  8. เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก้ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้ขาดโอกาส
มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้ดำเนินกิจการใน 2 หน่วยงานคือ

สหคลินิก พลตรีจำลอง ศรีเมือง ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตร