about-image
ประวัติมูลนิธิ

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 445/15 ถนนรามคำแหง 39 แยก 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมความเสียสละ
  2. สร้างแบบอย่างที่ดี
  3. เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  5. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกสาขาอาชีพ
  6. ส่งเสริมด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ
  7. ให้การรักษาพยาบาลเพื่อการกุศลแก่บุคคลทั่วไป
  8. เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก้ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้ขาดโอกาส


มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้ดำเนินกิจการใน 2 หน่วยงานคือ
  1. สหคลินิก พลตรีจำลอง ศรีเมือง ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
  2. สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

เกี่ยวกับสหคลีนิค

ศูนย์บริการไตเทียม มูลนิธิ
พลตรี จำลอง ศรีเมือง

สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 ณ อาคารมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง เลขที่ 445/15 ถนนรามคำแหง 39 แยก 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

info-image
เวลาทำการสหคลินิก
อังคาร -อาทิตย์ 08:00 - 17:00
จันทร์ ปิดทำการ
สายด่วน

086-307-9400, 02 318 4477

02 718 7582

image-info
โครงการเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักไร้สารพิษ

พลตรีจาลอง ศรีเมือง ให้ความสาคัญต่อสุขภาพของประชาชน ที่นับวันจะมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมาก ขึ้น อันมีสาเหตุหนึ่งมาจากการบริโภคพืชผักที่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จึงดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์ ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นา จ.กาญจนบุรี โดยมีกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำแปลงผักไร้สารพิษ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักไร้สารพิษที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย ออกสู่ผู้บริโภค

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

image-info
ฝึกอบรมผู้นำ

สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ได้ดำเนินการฝึกอบรม บุคลากรจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกลับไปช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคม และสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ดีตามหลักสูตร "พัฒนาคุณภาพชีวิต"

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ข่าวสารและกิจกรรม

blog-post-image
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
4 Jul 2024 โดย Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง) ได้จัดกิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

blog-post-image
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
2 Jun 2024 โดย Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

blog-post-image
รับสมัครพยาบาลผู้เชี่ยวฯ พยาบาลทั่วไป และผู้ช่วยพยาบาลหลายตำแหน่ง
25 Nov 2023 โดย Administrator

สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-318-1155 ต่อ 104 หรือมาสมัครด้วยตนเอง
ศูนย์บริการไตเทียม สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง
445/15 ซอยรามคำแหง39 แยก13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ทุกวัน อังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. !!หยุดวันจันทร์!!